Privacy en disclaimer

Privacy en disclaimer

Met het bezoek van de website 079 Fotografie, stemt u in met de hierna genoemde bepalingen en voorwaarden. Uw als bezoeker aanvaart de bepalingen en voorwaarden van 079 Fotografie zodra uw de website voor het eerst bezoekt. Het gebruik van materiaal op de website van 079 Fotografie mag uitsluitend gekopieerd, verspreid, gedownload, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, verzonden of uitgezonden worden indien u toestemming heeft van 079 Fotografie. Voor een verzoek kunt u contact met 079 fotografie opnemen via info@079fotografie.nl. Ten alle tijde zal een bromvermelding geplaatst moeten worden bij foto’s en videobeelden die door 079 Fotografie zijn vastgelegd.

Aan de website van 079 Fotografie mogen geen aanpassingen, veranderingen of bewerkingen plaatsvinden die niet voor commerciele doeleinde zijn bestemd. In geval kan 079 Fotografie u aansprakelijk stellen voor de geleden schade in de ruimste zin. Schade of winstderving voortkomend uit het gebruik van materiaal of het verloren gaan van gegevens die voorvloeien uit of op enigewijze verband houden met het gebruik van de website 079 Fotografie.

Alle informatie, namen, afbeeldingen, woord en/of logo’s en iconen die betrekking hebben op 079 Fotografie. Heeft geen enkele garantie van deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, juistheid, rechtmatigheid of veiligheid, voor zover niet uitdrukkelijk anders is gesteld of dwingend voortvloeit uit de wet. Met het bezoeken van de website 079 Fotografie verklaart u uitsluiten te zullen gebruiken voor wettelijke doeleinden. Het gebruik van de website 079 Fotografie zal absoluut geen inbreuk hebben op de rechten van derden en het belemmeren of onmogelijk maken. U houdt zich aan alle gedragingen dat onwettig is of welke emotionele of materiële schade kan toebrengen aan anderen. Het doen van omscene of beledigende uitingen of het belemmeren van de normale communicatie van de website 079 Fotografie.

Sander van den Berg is eigenaar, auteursrecht, beeldrecht en copyrighthouder van: 079 Fotografie. 079 Fotografie behoudt zicht als oprichter het recht voor de bepalingen en voorwaarden ten allen tijden te wijzigen zonder daar schriftelijk medeling over te doen. U als bezoeker ben verplicht regelmatig de website te controleren of de informatie nog aanwezig is. Zodat u op voorhand op de hoogte bent van wijzigingen. Als u de website 079 Fotografie blijft bezoeken nadat wijzigingen zijn aangebracht, gaat u er mee akkoord de wijziging te aanvaarden.

De geplaatste foto’s en/of videobeelden die gemaakt zijn door 079 Fotografie en u vindt dat met de geplaatste foto’s en videobeelden datt er inbreuk wordt gemaakt op de wet portretrecht, gaarne dit schriftelijk te melden aan 079 Fotografie. Houw rekening er mee dat het aanwezig zijn bij een evenement, er vaak huisregels is opgenomen en dat de gemaakte foto’s vrij gebruikt mogen worden voor promotionele doeleinden.

Foto’s en videobeelden blijven ten alle tijden eigendom van 079 Fotografie die ze heeft gemaakt en het gebruiksrecht heeft verstrekt aan 079 Fotografie. 079 Fotografie is verplicht de foto’s en videobeelden te behandelen als zijnde eigendom van 079 Fotografie. De foto- & videograaf van 079 Fotografie verstrekt gebruiksrecht mondeling of schriftelijk en kan niet worden ingetrokken. Dit ter bescherming van de website 079 Fotografie.

Het willekeurig plaatsen van foto’s en videobeelden kunnen geen kosten aan verbonden worden door 079 Fotografie. Het is zonder schriftelijk toestemming verboeden om foto’s en videobeelden van de website 079 Fotografie te gebruiken voor doeleinden van derden. Als het om promotie gaat van het evenement kan u dit kenbaar maken aan 079 Fotografie via dit emailadres: info@079fotografie.nl. 079 Fotografie kan besluiten om schriftelijk toestemming te geven. De bepalingen en voorwaarden van 079 Fotografie in deze privacy en disclaimer zijn niet locatie of tijd gebonden. 079 Fotografie zal de rechten niet overdragen en het gebruiksrecht of uitleenrecht toetsen van het doel waarvoor het bestemd is, Daar kan 079 Fotografie schriftelijk toestemming voor verlenen voor een bepaalde tijd.

Het gebruik of reproduceren van foto’s en/of videobeelden van 079 Fotografie wat in strijd is met deze bepalingen zal de partij die inbreuk maakt zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een boete verschuldigd zijn van minimaal € 200,- euro per item.
internet en kranten € 400,- euro per item.